KMN

2012-04-20 22:11

Szkolenie Klubu Młodego Nauczyciela zorganizowane przez Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP. Szkolenie odbywa się w dniach 20-22.04. Goście zaproszeni: v-ce prezes ZG ZNP Kol. Grzegorz Gruchlik, prezes ZO Śląskiego - Kol. Aleksandra Rezler

Program III Międzyokręgowego Seminarium

”Komunikacja, negocjacje i mediacje w oświacie a mobbing”

Piątek 20 kwietnia 2012

Do 1300           – przyjazd i zakwaterowanie uczestników

1400-1430        – obiad

1500                  – powitanie przybyłych gości i przedstawienie porządku obrad – kol. M. Radziejowska

                 otwarcie Seminarium – Prezes Okręgu Śląskiego ZNP

 

1510-1630        1. Uwarunkowania prawne mediacji w oświacie.

1630-1650             – przerwa kawowa

1650-1750         2. Procedura antymobbingowa- wewnętrzne zasady funkcjonujące w danym środowisku.

1800                  – kolacja

Sobota 21 kwietnia 2012

900                         – śniadanie

930-950                        1. Diagnoza konfliktu: czym jest konflikt, cechy konfliktu, sposoby rozwiązywania.

950-1100           2. Komunikacja i aktywne słuchanie: komunikacja międzyludzka, co przeszkadza dobrej            

                            komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna, sztuka zadawania pytań,                    

                            podtrzymywacze( acha, hm..)- warsztaty

1100- 1130        – przerwa kawowa

1100 -1330          3. Czym są negocjacje: pojęcie, sposoby, techniki- warsztaty

1400 -1430        – obiad

1430 -1800        – czas wolny dla uczestników

1800                 – kolacja

2000                         – ognisko integracyjne

Niedziela 22 kwietnia 2012

900                   – śniadanie

930 – 1100          1. Czym jest mediacja: pojęcie, rodzaje, zasady, znaczenie mediacji w przeciwdziałaniu 

                           sytuacji konfliktowej- warsztaty.

1100 – 1115      – przerwa kawowa

1115 – 1230      2. Techniki mediacyjne wykorzystywane w mediacjach szkolnych- warsztaty

1300                 – obiad i wykwaterowanie uczestników